Ter viering van het 10-jarige bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen kwamen op donderdag 24 april 2014 150 gemeentejuristen, rechters, staatsraden, wetenschappers en beleidmakers bijeen in de Gotische Zaal van de Raad van State voor het symposium ‘Probleemoplossend Procederen?’ georganiseerd door het ministerie van BZK (programma Prettig Contact met de Overheid) in samenwerking met Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG). 

Voorzitter Deetman opende het symposium, waarna Dhr. Polak een betoog hield over hoe de Afdeling Bestuursrechtspraak de aan haar voorgelegde geschillen behandelt. Hij lichtte hierbij het programma maatwerk van de Raad van State toe en gaf de aanwezige vertegenwoordigers van bestuursorganen verschillende tips om goed voorbereid bij de Raad van State ter zitting te verschijnen. Aansluitend sprak Dhr. Verburg over de Nieuwe Zaaksbehandeling vanuit het perspectief van de bestuursrechter. Tijdens zijn presentatie ging hij nader in op de drie hoofdpunten van de Nieuwe Zaaksbehandeling: maatwerk, snelheid en finale geschilbeslechting. Daarnaast lichtte hij aan de hand van aansprekende voorbeelden toe hoe de bestuursrechter het streven naar procedurele rechtvaardigheid in de praktijk vorm kan geven. 

Na de pauze presenteerde professor Marseille de eerste voorlopige onderzoeksresultaten van een empirisch onderzoek naar de effecten van de Nieuwe Zaaksbehandeling op grond van 150 zittingen bij 5 rechtbanken. Vervolgens sprak minister Plasterk over de uitdagingen waar gemeenten en gemeentejuristen in het kader van de participatiesamenleving en de komende decentralisaties mee worden geconfronteerd. Daarnaast lanceerde hij de wettenpocket app waarmee alle nationale en decentrale wet- en regelgeving geraadpleegd kan worden. Naast regelgeving zijn ook de bijbehorende jurisprudentie, beleidsdocumenten, links, parlementaire geschiedenis en andere documenten te vinden en kunnen eigen notities worden toegevoegd. De wettenpocket is gratis verkrijgbaar via de Apple en Google stores en is ook beschikbaar via http://wettenpocket.overheid.nl/portal

Als laatste spreker kreeg Burgemeester Van Veldhuizen van de Gemeente Hoorn het woord. Aan de hand van een citaat van Kafka gaf hij aan hoe belangrijk het is om met alle procedures die er zijn de mens niet uit het oog te verliezen. Daarnaast vertelde hij hoe de gemeente Hoorn de informele aanpak heeft geïmplementeerd als onderdeel van de reguliere procedures, welke resultaten zij daarmee behalen en welke uitdagingen daarbij nog in het verschiet liggen. 

De zeer geslaagde middag werd na een korte paneldiscussie met de inleiders afgesloten met een borrel.